Portolis
Nieuws
  Portolis
korte berichten


Per oktober 2009 zijn alle activiteiten van Tamme van der Wal in Portolis afgelopen. Tamme is toegetreden tot AeroVision en alle activiteiten worden voortaan via AeroVision BV uitgevoerd. U kunt nog steeds een beroep doen op zijn expertise en inzet. Kijk op aerovision.nl voor meer informatie of stuur een mail. Ik hoop u snel te ontmoeten!

Sinds september 2008 is Portolis betrokken bij het stimuleren van het operationeel gebruik van satellietdata, met name aardobservatie en satellietnavigatie. Dit in opdracht van het Netherlands Space Office (spaceoffice.nl) in Den Haag.

Begin 2009 start het project Wholefarm: een analyse van de informatieketen van bio-energie naar de mogelijkheden van verificatie van duurzaamheidsindicatoren. De aankomende "renewables directive" van de EU vereist dat bio-energie op duurzame wijze geproduceerd wordt. Het consortium waar Portolis deel van uitmaakt voert deze opdracht uit voor het gemeenschappelijk onderzoekscentrum van de Europese Commissie.
Zie ook de biomassa pagina.

In 2008 heeft Portolis in diverse lidstaten in de EU advies uitgebracht over de opzet en gebruik van een perceelsregister voor de administratie en controle van EU subsidie-opgaven. De ondersteuning met een perceelsregister van de EU landbouw-subsidieregelingen is voortdurend aan verandering onderhevig nu de boeren aan steeds meer randvoorwaarden rond milieu, duurzaamheid, biodiversiteit en water management moeten voldoen. Ook de nationale / EU harmonisatie van geografische informatiebestanden onder de INSPIRE richtlijn heeft hier effecten op.

In 2008 is Portolis betrokken in diverse projecten rond het gebruik van geo-informatie in de landbouw, zowel op overheidsniveau (nationaal en internationaal) en op het niveau van het agrarisch bedrijf. In een studie voor de Universiteit Wageningen worden de behoeften aan geo-informatie tussen beide niveaus in kaart gebracht. Portolis levert hiermee deskundig advies aan organisaties die innoveren en doorgroeien met het gebruik van geo-informatie. Portolis heeft een uitgebreide kennis opgebouwd rond perceelsregistratie zowel op basis van satelliet- of luchtfoto's en GPS en EGNOS.

Op 8 en 9 april 2008 vond voor de derde maal de Conference on Agricultural Policy Implementation and Geo Information (CAPIGI) plaats. Zo'n 100 deelnemers verzamelden zich in Dublin om nieuwe diensten en daarmee samenhangende 'uitdagingen' te bespreken.Veel mensen vonden het een bron van inspiratie om in hun dagelijkse werk mee aan de slag te gaan.

Het boekje 'De boer en zijn coördinaten - geo-informatie in de landbouw' is uit. Het is een helder geschreven inleiding over de toepassingen van geo-informatie (digitaal kaartmateriaal, satellietnavigatie, gps, precisielandbouw etc.) in de landbouw. Het boekje is gratis te bestellen. Zie publicaties.

Galileo, het Europese GPS systeem, lijkt eindelijk van de grond te komen. De ministers van Financien van de EU lidstaten stemden in met de inzet van €1.6 Miljard vrijvallende landbouwsubsidie voor de financiering van het satellietnavigatie programma (26 NOV 2007). Lees in de NRC het artikel mede over het FieldFact project.

In een project voor RIZA heeft Portolis samen met Prolific een social-bookmaring website ontwikkeld voor het hydro-informatics domein. Met deze site kunnen initiatieven rond standaardisatie met elkaar gedeeld en gevonden worden.
Kijk op www.portolis.nl/hydronomy

Portolis heeft samen met Alterra een onderzoeksproject gestart naar het monitoren van gedrag van individuen met behulp van satellietnavigatie. lees het artikel in de Leeuwarder Courant .